Zmiany w WinRAR 3.50

1. WinRAR umożliwia zmianę swojego wyglądu poprzez instalacje motywów. Motywy są dostępne na stronie internetowej: http://www.rarlab.com/themes.htm

Pliki z motywami są archiwami RAR o określonej nazwie. Otwarcie takiego archiwum powoduje instalację motywu w nim zawartego. Zainstalowanymi motywami można zarządzać przy pomocy menu "Opcje|Motywy".

2. WinRAR umożliwia rozpakowanie archiwów ZIP utworzonych metodą Zip64. Metoda ta została opracowana w celu usunięcia pierwotnych ograniczeń rozmiarów plików w archiwach ZIP.

3. Dodana obsługa wieloczęściowych archiwów CAB.

4. Nowe opcje w zakładce "Zaawansowane" okna wypakowywania:

a) opcja "Usuń archiwum" umożliwia usunięcie rozpakowanego archiwum

b) opcja "Weryfikuj informację autentyczności" umożliwiająca włączenie lub wyłączenie sprawdzania autentyczności archiwum podczas rozpakowywania

5. Opcja "Czekaj na zakończenie innych kopii WinRAR-a" w zakładce "Zaawansowane" okna parametrów archiwizacji i wypakowywania.

Jeśli opcja zostanie włączona, WinRAR przed rozpoczęciem operacji na archiwum oczekuje aż inne uruchomione kopie WinRAR-a zakończą wykonywanie swoich operacji. Takie kolejkowanie operacji może przyczynić się do polepszenia wydajności przez zmniejszenie ilości operacji dyskowych wykonywanych w jednym czasie.

6. WinRAR integruje się z menu kontekstowym także na 64-bitowych wersjach Windows

7. Moduły SFX:

a) Moduły SFX nie są kompresowane UPX-em więc zajmują więcej miejsca. Kompresja powodowała wiele fałszywych alarmów podnoszonych przez programy antywirusowe. Aby uzywać skompresowanych modułów, należy pobrać program UPX ze strony http://upx.sf.net i skompresować pliki .sfx znajdujące się w folderze WinRAR-a.

b) Domyślne logo SFX może być zamienione na inne, dowolne. Można tego dokonać za pomocą odpowiedniej opcji w "Zaawansowanych ustawieniach" SFX lub przy użyciu opcji -iimg w linii poleceń. UWAGA: opcja -iimg nie jest obsługiwana przez wersję dla konsoli (rar.exe). Ponadto, opcja ta nie działa w systemach Windows 95, 98 i Me.

c) WinRAR obsługuje ikony większe niż 32x32 oraz o liczbie kolorów przekraczającej 256. Podobnie jak w przypadku logo, właściwość ta nie działa w Windows 95, 98 i Me.

d) Moduł DOS.SFX jest obecnie rozpowszechniany wyłącznie z wersją RAR-a dla DOS. Aby używać tego modułu z WinRAR-em wystarczy go umieścić w folderze WinRAR-a.

8. "Pomocnik" umożliwia określenie hasła podczas tworzenia lub aktualizowania archiwum.

9. Poprzednie wersje WinRAR-a rozpakowywały całe archiwum jeśli użytkownik uruchomił plik .exe, .htm lub .html. Teraz można samemu określić, dla których plików uruchomienie musi być poprzedzone wypakowaniem całej zawartości archiwum. Odpowiednich ustawień można dokonać na zakładce "Podgląd" okna "Ustawienia".

10. WinRAR obsługuje dodatkowe, określone przez użytkownika rozszerzenia nazw plików. Te rozszerzenia można określić na zakładce "Integracja" okna "Ustawienia".

11. Nowa opcja "Wyróżniaj kolorem zaszyfrowane i skompresowane pliki (NTFS)" w zakładce "Lista plików" okna "Ustawienia".

12. Nowa opcja "Zablokuj paski narzędzi": w zakładce "Ogólne" okna "Ustawienia" oraz w menu podręcznym pojawiającym się po kliknięciu prawym klawiszem myszy na pasku narzędzi. Włączenie tej opcji uniemożliwia przypadkowe przesunięcie lub zmianę rozmiaru paska narzędzi.

13. Polecenia "Napraw" i "Wypakuj" zamieniają niedozwolone znaki (dwukropek, znak zapytania itp.) na znak podkreślenia także w przypadku przetwarzania archiwów ZIP. Poprzednie wersje WinRAR-a robiły to tylko dla archiwów RAR.

14. Nowe opcje -n<plik> i -n@<lista> umożliwiają określenie dodatkowych filtrów przetwarzania plików.

15. Nowa opcja -id[c,d,p,q]. Oprócz dostępnej poprzednio opcji -idp (wyłączenie wskaźnika postępu), nowe opcje (-idc, -idd, -idq) umożliwiają zablokowanie wyświetlania kilku innych informacji.

16. Opcja -e+ umożliwia określenie atrybutów niezbędnych, czyli takich, które plik musi posiadać, aby był przetworzony. Na przykład, opcja -e+h umożliwia przetworzenie wyłącznie ukrytych ("hidden") plików.

17. Opcja -ver[n] obsługuje opcjonalny parametr 'n' także podczas archiwizacji - oznacza on w tym przypadku górny limit ilości wersji poszczególnych plików.

18. Jeśli krótka nazwa już istniejącego pliku jest taka sama jak długa nazwa wypakowywanego pliku, WinRAR zmienia krótką nazwę istniejącego pliku przed wypakowywaniem. Poprzednie wersje WinRAR-a w podobnej sytuacji wyświetlały zapytanie o potwierdzenie nadpisania istniejącego pliku, pomimo iż długie nazwy plików były różne.

19. Zmiany wzmagające bezpieczeństwo:

a) WinRAR nie zezwala na uruchamianie plików .pif. Takie pliki są częstą formą rozprzestrzeniania się wirusów.

b) WinRAR nie zezwala na uruchamianie plików mających w nazwie 5 lub więcej znajdujących się bezpośrednio po sobie spacji, np.: "calc.txt .exe". Wirusy często mają dużo spacji w nazwie aby zmylić użytkownika i ukryć prawdziwy typ pliku. WinRAR usuwa te spacje, oprócz pierwszej i ostatniej, także podczas wyświetlania plików na liście.

20. W Windows XP WinRAR podświetla innym kolorem kolumnę, po której jest posortowana lista, podobnie jak robi to Eksplorator Windows.