Nowości w programie WinRAR

WinRAR 5.20 wydany

12 styczeń 2015

Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

 • Jeśli Kontrola Konta Użytkownika (UAC) nie pozwala WinRARowi na utworzenie plików w obszarach chronionych, to WinRAR próbuje uruchomić swoją drugą instancję z uprawnieniami administratora. W takim wypadku system Windows wyświetla monit o zezwolenie na uruchomienie aplikacji w trybie administratora.
 • Istnieje możliwość przeciągnięcia plików w Eksploratorze Windows z wciśniętym prawym przyciskiem myszy, upuszczenia ich w dowolnym folderze i uruchomienia polecenia archiwizacji z menu kontekstowego – archiwum zostanie utworzone w folderze, w którym zostały upuszczone pliki.
 • Możliwe jest przechowywanie ustawień WinRARa w pliku WinRAR.ini zamiast w Rejestrze Windows. Taki sposób jest lepszy przy instalacji WinRARa na nośniku wyjmowalnym (np. pendrive na USB) z zamiarem uruchamiania go w wielu środowiskach.
  Szczegóły znajdują się w rozdziale "Plik WinRAR.ini" w pomocy podręcznej.
 • Dodano obsługę algorytmu kompresji XZ używanego w archiwach ZIP i ZIPX
 • Jeśli archiwum ZIP lub ZIPX używa dowolnego algorytmu kompresji poza "Store" i "Deflate", to nazwa użytego algorytmu jest wyświetlana w oknie informacyjnym. Algorytmy nierozpoznane przez WinRARa otrzymają nazwy "m<numer>", gdzie "numer" jest identyfikatorem liczbowym danego algorytmu.
 • Polecenie "Otwórz za pomocą WinRARa" jest dostępne w menu kontekstowym dla wszystkich archiwów obsługiwanych przez WinRARa. Polecenie to można wyłączyć za pomocą odpowiedniego ustawienia opcji "Otwórz za pomocą WinRARa (dla zwykłych archiwów)" w oknie "Ustawienia/Integracja/Polecenia menu kontekstowego".
 • Rar dla środowiska tekstowego (rar.exe) może wczytywać domyślne zestawy opcji z pliku rar.ini znajdującego się w tym samym katalogu co rar.exe. Poprzednie wersje odczytywały jedynie zestaw ogólny, przeznaczony do wszystkich poleceń ("switches=<opcje>"). Począwszy od bieżacej wersji można określić domyślny zestaw opcji dla każdego polecenia z osobna używając następującej składni:
  switches_<polecenie>=<dowolne opcje RARa oddzielone spacjami>
  Na przykład:
  switches_a=-m5 -s
  switches_x=-o+
 • Polecenie "ch" obsługuje opcje -tl, -cu i -cl także dla archiwów ZIP. Poprzednio polecenie „ch” obsługiwało te opcje tylko dla archiwów RAR.
 • W przypadku wypakowywania plików z archiwów nie przechowujących informacji o czasie danego pliku (jak np. .bz2, .xz i .Z) WinRAR ustawia ich czas modyfikacji na taki, jaki był czas ostatniej modyfikacji tego archiwum. Nie dotyczy to wypakowywania plików z archiwów .tar.bz2, .tar.xz i .tar.Z, gdyż w tych przypadkach czas modyfikacji jest przechowywany w nagłówkach archiwum .tar.
 • Opcja "Zachowaj uszkodzone pliki" działa również dla archiwów bzip2.
 • Ikona WinRARa w menu kontekstowym jest prawidłowo skalowana przy ustawieniach powiększenia tekstu.
 • Istnieje możliwość zablokowania polecenia mierzenia wydajności za pomocą wpisu "Benchmark" w Rejestrze w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy. W środowisku wielodostępowym polecenie to mogłoby zaburzyć współużytkowanie zasobów komputera. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy podręcznej WinRARa.
 • Poza zmienną środowiskową "sfxcmd", która zawiera całą linię polecenia, moduł SFX ustawia inną zmienną - "sfxpar" - która zawiera tylko parametry uruchomieniowe modułu, bez jego nazwy. Obie te zmienne są ustawiane przed uruchomieniem programu określonego poleceniem "Setup".
 • Wersja dla środowiska tekstowego (RAR) w monicie o nadpisanie pliku wyświetla teraz czas modyfikacji i rozmiar istniejącego i nowego pliku.
 • Wersja dla środowiska tekstowego (RAR) podczas archiwizacji z wejścia standardowego (stdin) z opcją -si ustawia czas modyfikacji pliku na bieżacy czas systemowy. Poprzednia wersja w ogóle nie ustawiała tego czasu.
 • Istnieje możliwość używania opcji -si oraz -v<rozmiar> w tym samym poleceniu. Poprzednia wersja nie umożliwiała tworzenia woluminów podczas archiwizacji z wejścia standardowego (stdin).
 • Podczas próby wypakowania z archiwum RAR lub ZIP pliku o rozmiarze 4 GB lub większego na partycję FAT32 wyświetlane jest ostrzeżenie i użytkownik może anulować operację. FAT32 nie obsługuje plików o takich rozmiarach.
  Podobne ostrzeżenie jest wyświetlane przy próbie utworzenia archiwum RAR bez kompresji (-m0) jeśli przewidywany rozmiar archiwum wynosi 4 GB lub więcej.
 • Przycisk "Wybierz wszystkie" w oknie dialogowym "Integracja" nazywa się teraz "Przełącz wszystkie" i po naciśnięciu odznacza rozszerzenia jeśli są zaznaczone.
 • Opcja "Usuń archiwum" w zaawansowanych opcjach wypakowywania poprawnie usuwa wszystkie woluminy archiwów .zip i 7z. Poprzednio usuwany był tylko pierwszy wolumin dla tych formatów archiwów.

WinRAR 5.11 wydany

1 wrzesień 2014

Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

 • WinRAR potrafi rozpakować archiwa TAR z nagłówkami pax. Poprzednia wersja nie mogła tego robić.
 • Opcja "Zachowaj uszkodzone pliki" jest obsługiwana dla archiwów 7-Zip.

oraz poprawki:

 • WinRAR 5.10 nie ustawiał atrybutów "ukryty", "tylko do odczytu" ani "systemowy" dla plików wypakowywanych z archiwów ZIP
 • WinRAR 5.10 nie był w stanie zaktualizować samorozpakowujących się archiwów RAR zawierających zagnieżdżone archiwa ZIP zarchiwizowane bez kompresji
 • do archiwów ZIP tworzonych z opcją "Nie zachowuj ścieżek" były niepotrzebnie dołączane puste bloki danych dotyczące katalogów
 • zarchiwizowane pliki mogły mieć 1-godzinne przesunięcie czasu modyfikacji w Windows XP
 • usuwanie pliku z ciągłego archiwum RAR5 zawierającego pliki zarchiwizowane z opcją -ver mogło powodować utratę informacji o wersji tych plików
 • asek narzędzi wyświetlał czarne prostokąty zamiast ikon w przypadku, gdy głębia kolorów była ustawiona na 16 lub 24-bitową a rozmiar czcionki był ustawiony na większy niż 100%

WinRAR 5.10 wydany

12 czerwiec 2014

Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

 • Dodano obsługę rozpakowywania archiwów ZIP i ZIPX używających kompresji BZIP2, LZMA oraz PPMd.
 • Dodano obsługę dzielonych archiwów 7z (.7z.001, .7z.002, ...).
 • Dodano obsługę specjalnych komend procesora umożliwiających zwiększenie wydajności szyfrowania i deszyfrowania archiwów RAR.
 • Ikony narzędzi w programie zostały przystosowane do monitorów o wyższych rozdzielczościach.
 • Zmienne środowiskowe, np. %temp%, mogą być używane podczas określania plików do archiwizacji.
 • Opcja -ai może być użyta podczas tworzenia archiwum RAR - powoduje ona, że zamiast faktycznych atrybutów w archiwu zapisywane są typowe atrybuty plików i katalogów. Poprzednio ta opcja mogła być użyta tylko podczas rozpakowywania archiwum.

WinRAR 5.01 wydany

3 grudzień 2013

Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

 • Archiwa RAR 5.0 mogą zawierać specjalny blok informacji służący do szybkiego otwarcia archiwum, którego obecność określa się w linii poleceń opcją -qo[-|+] lub w oknie archiwizacji grupą opcji "Informacje szybkiego otwarcia".
 • W tej wersji archiwa zawierające taki blok informacji oraz blok informacji serwisowych (np. dane zabezpieczeń plików) są aktualizowane z większą szybkością. Ponadto takie archiwa są też jeszcze szybciej otwierane.

oraz poprawki:

 • polecenie "Wyszukaj" mogło spowodować błąd podczas wyszukiwania tekstu w archiwum .7z
 • podczas otwierania archiwum RAR 5.0 z zaszyfrowanymi nazwami plików znajdującego się w innym archiwum o zaszyfrowanych nazwach plików, WinRAR mógł wyświetlić komunikat o niewłaściwym haśle. Zdarzało się to tylko wtedy, gdy hasło do zewnętrznego archiwum różniło się od hasła do wewnętrznego archiwum. Nie wpływało to na wypakowywanie plików - wszystkie pliki były wypakowywane właściwie pomimo tego komunikatu.
 • opcja "Użyj dla wszystkich archiwów" w oknie wprowadzania hasła nie działała właściwie - mimo jej włączenia WinRAR wyświetlał monit o hasło dla archiwów RAR 5.0 z zaszyfrowanymi nazwami plików.
 • pasek adresu niewłaściwie przetwarzał ścieżki, w których zostały użyte zmienne środowiskowe, np. %temp%
 • zachowywanie danych bezpieczeństwa oraz dodatkowych strumieni nie działało dla plików o ścieżkach dłuższych niż 260 znaków
 • polecenie "Testuj" mogło niewłaściwie zgłosić uszkodzenie w poprawnym bloku danych naprawczych gdy testowane były tylko niektóre pliki w archiwum RAR 5.0. Sytuacja ta nie miała miejsca podczas testowania całego archiwum.
 • polecenie "Testuj" niewłaściwie zgłaszało błędy podczas weryfikacji uniksowych dowiązań symbolicznych w archiwach RAR 4.x
 • polecenie "Podejrzyj" nie działało dla plików w archiwach BZIP2
 • jeśli opcja "Czas modyfikacji o wysokiej precyzji" była wyłączona, to WinRAR w ogóle nie zachowywał czasu modyfikacji zamiast zachować go z mniejszą precyzją
 • ścieżki docelowe zawierające .\ lub ..\ nie działały podczas rozpakowywania archiwów innych niż RAR w linii poleceń WinRARa
 • WinRAR nie potrafił rozpakować wieloczęściowych archiwów CAB

WinRAR 5.0 wydany

3 wrzesień 2013

Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

 • Nowy format archiwum RAR 5.0. Aby tworzyć archiwa w nowym formacie można użyć opcji "RAR 5.0" w dialogu archiwizacji lub użyć opcji -ma w linii poleceń.
 • Starsze aplikacje, włączając starsze wersje WinRARa, nie są w stanie otworzyć archiwum RAR 5.0, dlatego w przypadku dystrybucji takiego archiwum należy wziąć to pod uwagę. Archiwa w starszym formacie, RAR 4.x, można tworzyć używając opcji "RAR" (zamiast "RAR5") w dialogu archiwizacji.

Zmiany w algorytmie kompresji formatu RAR 5.0:

 • maksymalny rozmiar słownika kompresji został zwiększony do 1 GB dla 64-bitowej wersji WinRARa. 32-bitowy WinRAR przy tworzeniu archiwum może używać słownika o maksymalnym rozmiarze 256 MB. Obie wersje (32- i 64-bitowa) mogą rozpakować archiwa utworzone przy pomocy dowolnego słownika, nawet 1 GB
 • domyślny rozmiar słownika dla formatu RAR 5.0 to 32 MB, co przekłada się na wyższy stopień kompresji i wolniejszą archiwizację w porównaniu do formatu RAR 4.x o 4 MB słowniku. Do zmiany tej wartości służy opcja "Rozmiar słownika" w dialogu archiwizacji lub opcja -md<rozmiar> w linii poleceń
 • format RAR 5.0 obsługuje kompresję 32-bitowych plików wykonywalnych i kompresję delta, lecz używane w wersji RAR 4.x algorytmy kompresji tekstu, dźwięku, obrazów i 64-bitowych plików wykonywalnych nie są już wspierane. Powodem usunięcia tych algorytmów była ich słaba wydajność w obecnych czasach.
 • podczas dekompresji RAR 5.0 może wykorzystywać wiele rdzeni procesora. Pozwala to przyspieszyć dekompresję bardzo dużych, słabo kompresowalnych, plików lub takich, które używają sumy kontrolnej BLAKE2

Zmiany w formacie RAR 5.0:

 • czas pliku jest przechowywany w archiwum w formacie UTC, zamiast czasu lokalnego, jak w formacie RAR 4.x
 • nazwy plików i komentarze są zapisywane w kodowaniu UTF-8

Inne zmiany:

 • Dane naprawcze w formacie RAR 5.0 bazują na korekcji błędów Reeda-Solomona. Jeśli blok danych naprawczych jest wystarczająco duży, około 5% lub większy, to nowy algorytm korekcji błędów jest dużo bardziej wydajny w przypadku wielomiejscowego uszkodzenia niż ten zastosowany w wersji RAR 4.x. Przy mniejszym rozmiarze danych naprawczych wydajność nowej metody jest zbliżona do wydajności starej metody.
 • Polecenie "Testuj" weryfikuje poprawność danych naprawczych. Odbywa się to po weryfikacji wszystkich plików znajdujących się w archiwum.
 • Zmiany w algorytmie szyfrowania
 • W archiwach RAR 5.0 można używać sumy kontrolnej bazującej na 256-bitowej funkcji skrótu BLAKE2sp (https://blake2.net) zamiast 32-bitowego CRC32. Aby włączyć tę właściwość należy na zakładce „Opcje” dialogu archiwizacji włączyć opcję „Użyj sumy kontrolnej BLAKE2” lub użyć opcji -htb w linii poleceń.
 • Polecenie „Ustaw hasło” i opcja „Rozmiar słownika” zostały przeniesione na zakładkę „Ogólne” dialogu archiwizacji.
 • Możliwe jest przechowywanie w archiwum dowiązań symbolicznych i punktów ponownej analizy jako dowiązań a nie plików. Aby włączyć tę właściwość należy włączyć opcję „Zachowaj dowiązania symboliczne jako dowiązania” na zakładce „Zaawansowane” w dialogu archiwizacji lub użyć opcji -ol w linii poleceń.
 • Dodano możliwość rozpakowywania archiwów XZ.
 • Maksymalna długość ścieżki dla pliku wewnątrz archiwum RAR i ZIP została zwiększona do 2048 znaków.
 • Konsolowy RAR zwraca kod 11 jeśli wykryje, że użytkownik podał nieprawidłowe hasło. Taki kod może być zwrócony tylko w przypadku przetwarzania archiwum RAR 5.0. Odróżnienie nieprawidłowego hasła od uszkodzenia danych nie jest możliwe dla archiwów RAR 4.x.
 • Polecenia 'v' i 'l' wyświetlają nazwę pliku w archiwum na końcu linii, a nie na początku, jak poprzednie wersje. Ponadto niektóre informacje są teraz wyświetlane tylko przez polecenia 'lt' i 'vt'.
 • Teraz zarówno WinRAR jak i konsolowy RAR oczekują, że listy plików (jak np. ta używana w poleceniu 'rar a archiwum @lista') są zapisane w kodowaniu ANSI. Poprzednio konsolowy RAR oczekiwał, że taka lista będzie zapisana w kodowaniu OEM. Domyślne kodowanie można zmienić za pomocą opcji -sc<kodowanie>l.
 • Wbudowana przeglądarka plików wykrywa pliki tekstowe w kodowaniu UTF-8 i UTF-16 little endian i automatycznie przełącza się na właściwy tryb.
 • Plik dziennika (rar.log) jest teraz zapisywany w kodowaniu UTF-16 little endian. WinRAR automatycznie czyści istniejący plik dziennika, jeśli nie jest w kodowaniu UTF-16, aby uniknąć mieszania różnych standardów zapisu tekstu. Dla konsolowego RARa należy jednak samemu usunąć stary plik dziennika.
 • Komenda 'r' w linii poleceń może przyjąć jako opcjonalny parametr ścieżkę, w której umieści naprawione archiwum, np.: rar r uszkodzone.rar c:\naprawione\

WinRAR 4.20 beta 1 wydany

4 maj 2012

Pierwsza testowa wersja WinRAR 4.20 została wydana. Zawiera poprawki optymalizujące algorytm kompresji i dekompresji RAR i ZIP.

Najnowsza wersja jest do pobrania stąd:

WinRAR 4.11 wydany

21 luty 2012

Nowa wersja WinRAR 4.11 została wydana. Zostały w niej usunięte błędy odnalezione w wersji 4.10.

Najnowsza wersja jest do pobrania stąd:

WinRAR 4.10 wydany

17 styczeń 2012

Nowa wersja WinRAR 4.10 została wydana i zawiera następujące zmiany/poprawki:

 • Możliwość trworzenia archiwów praktycznie bez limitu rozmiaru.
 • Tworzenie wieloczęściowych archiwów ZIP.
 • Dodanie wysokiej prezycji czasu dla archiwów ZIP.
 • Dodanie wsparcia dla Unicode dla nazw plików w archiwach ZIP.

WinRAR 4.10 Beta 5 wydany

15 grudzień 2011

Nowa wersja 4.10 beta 5 została wydana i zawiera następujące zmiany/poprawki:

 • Przełącznik -n nie działą prawidłowo, gdy był użyty razem z -ep1 i maskami plików
 • Archiwa SFX w trybie "Tymczasowym" zwracały kod wyjścia powiękoszny o 1000 mimo, że opcja "eka i zwróć kod wyjścia" była nie zaznaczona.

WinRAR 4.10 beta 5 jest do pobrania ze strony producenta:

WinRAR 4.10 Beta 4 wydany

13 grudzień 2011

Nowa wersja 4.10 beta 4 została wydana i zawiera następujące zmiany/poprawki:

 • Poprawione wykrywanie kodowania UTF-8 w nazwach plików archiwów ZIP. WinRAR stara się rozpoznać nazwy Unicode nawet jeśli flaga UTF-8 nie jest obecna w nagłówku ZIP.
 • Usunięcie błędów:
  a) Jeśli przełącznik -t był ustawiony w zmiennych środowiskowych RAR, polecenie podglądu WinRAR nie otwierało plików,
  b) Opcja "Autodetect" w oknie definiowana rozmiaru wolumenów nie działała,
  c) Jeśli "Podziel na wolumeny, rozmiar" w domyślnym profilu kompresji był ustawiony na "Autowykrywanie", opcje "Usuń" i "Dodaj komentarz" odmawiału modyfikacji archiwów ZIP.

WinRAR 4.10 beta 4 jest do pobrania ze strony producenta:

WinRAR 4.10 Beta 3 wydany

19 listopad 2011

Nowa wersja 4.10 beta 3 została wydana i zawiera następujące poprawki:

 • Usunięcie błędów:
  a) WinRAR mógł mieć problemy z wyświetlaniem komentarzy podczas przeglądania archiwów RAR stworzonych w wersji 2.9 lub starszych,
  b) Przełącznik -z bez parametru nie odczytywał komentarzy w wersji konsolowej RAR.

WinRAR 4.10 beta 4 jest do pobrania ze strony producenta:

WinRAR 4.10 Beta 2 wydany

30 październik 2011

Nowa wersja 4.10 beta 2 została wydana i zawiera następujące nowości:

 • Rozmiary wolumenów podczas archiwizowania i w oknie kreatora mogą być podawane jako ułamkowe części. Separator dziesiętny jest pobierany z ustawień regionalnych Windows.
  -v w linii poleceń także pozwala na użycie ułamków dziesiętnych
  W linii poleceń kropka (.) jest zawsze używana jako separator dziesiętny.
  Np. przełącznik -v1.5g oznacza 1.5 gigabajta.
 • Polecenie "Dodaj" w pierwszych wersjach beta nie pozwalała na tworzenie konsolowych archiwów SFX z użyciem modułu WinCon.SFX
 • Jeśli archiwum ZIP zawiera dodatkowe pola w scieżce UNICODE, pierwsza wersja beta nie potrafiła rozpakować plików w podfolderach.
 • Predefiniowane rozmiary wolumenów "CD700" i "FAT32" nie działały prawidłowo.

WinRAR 4.10 beta 2 jest do pobrania ze strony producenta: