Zmiany w WinRAR 3.60

1. Wielowątkowa wersja algorytmu kompresji RAR skraca czas kompresji na komputerach wyposażonych w więcej niż jeden procesor, w procesor dwurdzeniowy i procesor z technologia HT (Hyper Threading). Wielowątkowość jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć na zakładce "Ogólne" okna ustawień programu.

W linii poleceń wielowątkowość można kontrolować za pomocą opcji -mt<wątki>

2. WinRAR może wyświetlać panel z drzewem folderów, umożliwiający łatwą nawigację po folderach na dysku i wewnątrz archiwum. Panel ten można włączyć za pomocą polecenia "Drzewo folderów" w menu "Opcje". Wyświetlanie tego panelu ustawia się osobno dla trybu plikowego i trybu podglądu archiwum.

Panel ten zastępuje polecenie "Przeglądaj foldery" znajdujące się w menu "Plik" i używa tego samego skrótu klawiszowego (Ctrl+T).

3. Polecenie "Zmień nazwę pliku" działa również w archiwach ZIP. Poprzednio to polecenia działało tylko w archiwach RAR.

4. Dodano możliwość wypakowywania z archiwów LZH plików skompresowanych przy pomocy algorytmu "-lh7-".

5. Nowa opcja "Usuń zdublowane foldery ze ścieżki" na zakładce "Kompresja" w oknie ustawień.

Jeśli ta opcja jest włączona, to podczas rozpakowywania archiwum, w którym głowny folder nie zawiera plików a tylko pojedynczy folder (o nazwie np. "moj_folder") i jeśli folder docelowy jest nowy lub pusty i również nazywa się "moj_folder", to WinRAR usunie jedną nazwę "moj_folder" tak aby nie powstała ścieżka "moj_folder\moj_folder"

6. Nowy przycisk "Definiuj rozmiary woluminów" na zakładce "Kompresja" w oknie ustawień. Przycisk ten wywołuje okno dialogowe "Definiuj rozmiary woluminów", w którym można dostosować do własnych potrzeb listę predefiniowanych rozmiarów dla pola "Rozmiar woluminów (bajty)".

7. Zwiększono szybkość kompresji dla niektórych typów danych. W zależności od typu danych i rozmiaru, szybkość może wzrosnąć o 5 do 15%.

8. Nowa opcja "Automatycznie zmieniaj nazwę" w oknie wypakowywania oraz odpowiadająca jej opcja linii poleceń "-or" - umożliwia automatyczną zmianę nazwy wypakowywanego pliku przy napotkaniu istniejącego pliku o tej samej nazwie. Automatyczną zmianę nazw można również włączyć w oknie potwierdzenia zmiany nazwy za pomocą przycisku "Zmień wszystkie".

Automatyczna zmiana nazwy powoduje nadanie plikowi nazwy o formacie "plik(N).txt", gdzie "plik.txt" jest oryginalną nazwą pliku a "N" jest kolejnym numerem.

9. Opcja "Ustaw czas modyfikacji" na zakładce "Zaawansowane" okna wypakowywania jest teraz dostępna dla archiwów ZIP (poprzednio była dostępna tylko dla archiwów RAR).

10. Do testu wydajności sprzętu została dodana opcja "Wielowątkowość", co umożliwia porównanie działania jedno- i wielowątkowej wersji algorytmu kompresji.

11. Nowe polecenie "ch" (zmień parametry archiwum). Jego zadaniem jest modyfikowanie archiwum za pomocą opcji -av, -tl i -cl.

12. Nowe polecenie "cv" - wywołuje okno dialogowe "Przekształć archiwa". Polecenie to jest obsługiwane tylko przez winrar.exe - rar.exe go nie obsługuje.

13. Nowe opcje linii poleceń -sl<rozmiar> i -sm<rozmiar&g; umożliwiające ustawienie zakresu rozmiarów plików, które będą przetwarzane.

14. Nowa opcja linii poleceń -fcu[plik] umożliwiająca odczytywanie komentarza z pliku w formacie UNICODE. Zmienia to też zachowanie polecenia "cw" - komentarz zostanie wyświetlony/zapisany w formacie UNICODE.

15. Dodano format 7Z do listy formatów archiwizowanych bez kompresji przy użyciu opcji -ms wystąpującej bez parametru.

16. Opcja -e[+]<atrybut> jest teraz obsługiwana przez większość operacji wykonywanych z linii poleceń, włączając w to wypakowywanie i usuwanie plików. Poprzednio ta opcja była obsługiwana tylko przez polecenie archiwizacji.

17. Dopuszczalne jest używanie zmiennych środowiskowych w nazwie archiwum w oknie archiwizacji, w ścieżce docelowej w oknie wypakowywania, w nazwie folderu na zakładkach "Kompresja" i "Foldery" w oknie ustawień. Na przykład, można wpisać "%temp%" w polu "Folder dla plików tymczasowych".