Zmiany w WinRAR 3.70

1. Zmiany w kierunku zgodności w Windows Vista:

a) format pliku Pomocy zmieniony z .hlp (WinHelp) na .chm (HTMLHelp)

b) moduły SFX próbują żądać uprawnień administracyjnych jeśli nie mogą utworzyć folderu docelowego

c) plik dziennika (rar.log) i motywy interfejsu WinRAR-a są przechowywane w folderze %APPDATA%\WinRAR zamiast w folderze, gdzie jest zainstalowany WinRAR

Plik z wyeksportowanymi ustawieniami (settings.reg) również jest domyślnie przechowywany w folderze %APPDATA%\WinRAR, lecz można go zapisać i wczytać z innej lokalizacji.

WinRAR poszukuje klucza rejestracyjnego oraz pliku settings.reg zarówno w folderze, gdzie jest zainstalowany, jak również w %APPDATA%\WinRAR

Za pomocą wpisu "AppData" w Rejestrze w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Paths można zmienić domyślną ścieżkę dla ustawień WinRAR-a

Na przykład, aby przechowywać motywy w folderze WinRAR-a należy temu wpisowi nadać wartość "C:\Program Files\WinRAR".

d) zmiany w integracji z powłoką systemu

e) Nowa opcja "Żądaj dostępu administracyjnego" na zakładce "Zaawansowane" okna opcji SFX, która umożliwia utworzenia archiwum SFX żądającego dostepu administracyjnego po uruchomieniu w Windows Vista.

2. Dodana obsługa plików w formacie ISO 13346 (UDF). Ten format jest często używany w obrazach płyt DVD.

3. Dodana obsługa Unicode dla obrazów ISO 9660, dzięki czemu WinRAR lepiej obsługuje inne niż angielskie nazwy plików

4. Zmiany wyglądu okien ukazujących postę archiwizacji i wypakowywania:

a) więcej miejsca na nazwy plików

b) nazwa bieżącego archiwum wyśiwetlana jest w osobnej linii

c) podczas archiwizacji w osobnej linii wyświetlany jest stopień

upakowania danych

d) w zależności od stanu opcji "Systemowe paski postępu" (w ustawieniach ogólnych) wyświetlane są standardowe (w danej wersji Windows) paski postępu lub własne (WinRAR-a) paski postępu. Opcja te jest domyślnie włączona, gdy wybrana jest inna niż klasyczna kompozycja.

Systemowe paski postępu są tylko dwukolorowe, więc nie uwidaczniają stopnia upakowania danych (informacja o upakowaniu danych jest wyświetlana w osobnej linii).

e) Przycisk "Tryb..." został przesunięty na dół okna

5. Moduły SFX środowiska graficznego obsługują następujące opcje linii poleceń:

-d<ścieżka> wskaż ścieżkę docelową
-p<hasło> podaj hasło
-s tryb cichy, wszystko ukryte
-s1 to samo co -s
-s2 tryb cichy, ukryte okno startowe
-sp<par> określ parametry programu instalacyjnego

6. Moduły SFX środowiska graficznego nie przekazują całej linii poleceń do programu instalacyjnego, jak w poprzednich wersjach. Aby uzyskać dostęp do całej linii poleceń należy wykorzystać zmienną środowiskową sfxcmd.

7. Nowa opcja -sc<zestaw>[obiekty] umożliwiająca wskazanie zestawu znaków, w jakim przekazywane są pliki komentarzy i pliki list. Zastępuje ona opcję -fcu wprowadzoną w wersji 3.60 WinRAR-a. Opcja -fcu nie jest już obsługiwana - zamiast niej należy użyć opcji -scuc.

8. Nowe polecenie w menu "Plik" - "Zapisz kopię archiwum jako...". Polecenie to może być przydatne w przypadku otwarcia archiwum bezpośrednio z Internetu - za jego pomocą można zapisać to archiwum na dysku.

9. Do menu "Widok" wbudowanego podglądu WinRAR-a dodano nowe polecenie: "Zawijaj wiersze". Służy ono do włączania i wyłączania zawijania wierszy przy wyświetlaniu otwartego do podglądu pliku.

Stan zawijania wierszy zmieniony za pomocą tego polecenia nie jest zapamiętywany pomiędzy otwarciamiwbudowanego podglądu - do tego służy odpowiednia opcja w ustawieniach podglądu.

10. Okno zarządzania profilami wzbogaciło sie o dwa przyciski: "W górę" i "W dół". Za pomocą tych przycisków można zmienić pozycję profilu na liście.

11. Podczas dodawania danych naprawczych wyświetlany jest postęp operacji

12. Jeśli WinRAR zostnie zminimalizowany do ikony w zasobniku i wskaźnik myszy znajdzie się nad jego ikoną, to zostanie wyświetlona informacja o zaawansowaniu bieżącej operacji. W poprzednich wersjach WinRAR w takim przypadku wyświetlał jedynie procent zaawansowania operacji - teraz wyświetlane są także informacje o czasie pozostałym do zakończenia.

13. Tekstowa werja (RAR) wyświetla komunikat "Obliczam sumę kontrolną" podczas obliczania CRC32 dla nowoutworzonego woluminu. Poprzednie wersje również obliczały tą sumę kontrolną, lecz nie wyświetlały informacji o tej czynności.

14. Historia archiwów w menu "Plik" obsługuje nazwy w formacie Unicode, co umożliwia lepszą obsługę archiwów o nazwach zawierających np. znaki narodowe.

15. Usunięto zagrożenie przepełnieniem bufora w module obsługi haseł konsolowych wersji RAR-a i UnRAR-a. Wersja okienkowa (WinRAR) nie była obarczona tym zagrożeniem. Podziękowania dla iDEFENSE LABS za zgłoszenie zagrożenia.