Zmiany w WinRAR 5.20

1. Jeśli Kontrola Konta Użytkownika (UAC) nie pozwala WinRARowi na utworzenie plików w obszarach chronionych, to WinRAR próbuje uruchomić swoją drugą instancję z uprawnieniami administratora. W takim wypadku system Windows wyświetla monit o zezwolenie na uruchomienie aplikacji w trybie administratora.

2. Istnieje możliwość przeciągnięcia plików w Eksploratorze Windows z wciśniętym prawym przyciskiem myszy, upuszczenia ich w dowolnym folderze i uruchomienia polecenia archiwizacji z menu kontekstowego – archiwum zostanie utworzone w folderze, w którym zostały upuszczone pliki.

3. Możliwe jest przechowywanie ustawień WinRARa w pliku WinRAR.ini zamiast w Rejestrze Windows. Taki sposób jest lepszy przy instalacji WinRARa na nośniku wyjmowalnym (np. pendrive na USB) z zamiarem uruchamiania go w wielu środowiskach.
Szczegóły znajdują się w rozdziale "Plik WinRAR.ini" w pomocy podręcznej.

4. Dodano obsługę algorytmu kompresji XZ używanego w archiwach ZIP i ZIPX

5. Jeśli archiwum ZIP lub ZIPX używa dowolnego algorytmu kompresji poza "Store" i "Deflate", to nazwa użytego algorytmu jest wyświetlana w oknie informacyjnym. Algorytmy nierozpoznane przez WinRARa otrzymają nazwy "m<numer>", gdzie "numer" jest identyfikatorem liczbowym danego algorytmu.

6. Polecenie "Otwórz za pomocą WinRARa" jest dostępne w menu kontekstowym dla wszystkich archiwów obsługiwanych przez WinRARa. Polecenie to można wyłączyć za pomocą odpowiedniego ustawienia opcji "Otwórz za pomocą WinRARa (dla zwykłych archiwów)" w oknie "Ustawienia/Integracja/Polecenia menu kontekstowego".

7. Rar dla środowiska tekstowego (rar.exe) może wczytywać domyślne zestawy opcji z pliku rar.ini znajdującego się w tym samym katalogu co rar.exe. Poprzednie wersje odczytywały jedynie zestaw ogólny, przeznaczony do wszystkich poleceń ("switches=<opcje>"). Począwszy od bieżacej wersji można określić domyślny zestaw opcji dla każdego polecenia z osobna używając następującej składni:
switches_<polecenie>=<dowolne opcje RARa oddzielone spacjami>
Na przykład:
switches_a=-m5 -s
switches_x=-o+

8. Polecenie "ch" obsługuje opcje -tl, -cu i -cl także dla archiwów ZIP. Poprzednio polecenie "ch" obsługiwało te opcje tylko dla archiwów RAR.

9. W przypadku wypakowywania plików z archiwów nie przechowujących informacji o czasie danego pliku (jak np. .bz2, .xz i .Z) WinRAR ustawia ich czas modyfikacji na taki, jaki był czas ostatniej modyfikacji tego archiwum. Nie dotyczy to wypakowywania plików z archiwów .tar.bz2, .tar.xz i .tar.Z, gdyż w tych przypadkach czas modyfikacji jest przechowywany w nagłówkach archiwum .tar.

10. Opcja "Zachowaj uszkodzone pliki" działa również dla archiwów bzip2.

11. Ikona WinRARa w menu kontekstowym jest prawidłowo skalowana przy ustawieniach powiększenia tekstu.

12. Istnieje możliwość zablokowania polecenia mierzenia wydajności za pomocą wpisu "Benchmark" w Rejestrze w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy. W środowisku wielodostępowym polecenie to mogłoby zaburzyć współużytkowanie zasobów komputera. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy podręcznej WinRARa.

13. Poza zmienną środowiskową "sfxcmd", która zawiera całą linię polecenia, moduł SFX ustawia inną zmienną - "sfxpar" - która zawiera tylko parametry uruchomieniowe modułu, bez jego nazwy. Obie te zmienne są ustawiane przed uruchomieniem programu określonego poleceniem "Setup".

14. Wersja dla środowiska tekstowego (RAR) w monicie o nadpisanie pliku wyświetla teraz czas modyfikacji i rozmiar istniejącego i nowego pliku.

15. Wersja dla środowiska tekstowego (RAR) podczas archiwizacji z wejścia standardowego (stdin) z opcją -si ustawia czas modyfikacji pliku na bieżacy czas systemowy. Poprzednia wersja w ogóle nie ustawiała tego czasu.

16. Istnieje możliwość używania opcji -si oraz -v<rozmiar> w tym samym poleceniu. Poprzednia wersja nie umożliwiała tworzenia woluminów podczas archiwizacji z wejścia standardowego (stdin).

17. Podczas próby wypakowania z archiwum RAR lub ZIP pliku o rozmiarze 4 GB lub większego na partycję FAT32 wyświetlane jest ostrzeżenie i użytkownik może anulować operację. FAT32 nie obsługuje plików o takich rozmiarach.

Podobne ostrzeżenie jest wyświetlane przy próbie utworzenia archiwum RAR bez kompresji (-m0) jeśli przewidywany rozmiar archiwum wynosi 4 GB lub więcej.

18. Przycisk "Wybierz wszystkie" w oknie dialogowym "Integracja" nazywa się teraz "Przełącz wszystkie" i po naciśnięciu odznacza rozszerzenia jeśli są zaznaczone.

19. Opcja "Usuń archiwum" w zaawansowanych opcjach wypakowywania poprawnie usuwa wszystkie woluminy archiwów .zip i 7z. Poprzednio usuwany był tylko pierwszy wolumin dla tych formatów archiwów.